สารจากประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

คุณชลิดา

อนันตรัมพร 

ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

   " มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ " ....

     เกิดจากการเดินตามรอยพระยุคลบาทและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประจักษ์เป็นรูปธรรม

ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อราษฎรทั้งในเรื่องของ การศึกษา ศาสนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

     ด้วยเหตุนี้เองดิฉันจึงก่อตั้ง " มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ " ขึ้นเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 แสนบาท  โดยนำเงินมา

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลภายใต้วัตถุประสงค์หลักได้แก่

 

     - การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

     - การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน

     - การเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     - การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่า การสร้างสมดุลในเด็ก จะสามารถทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

คุณชลิดา  อนันตรัมพร

ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

Large Heading

Page Title

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now